FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMBELI ROKOK MARLBORO MERAH (STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA)

NUSWANTARA, JAKA (2002) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMBELI ROKOK MARLBORO MERAH (STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA). Other thesis, Prodi Manajemen Unika Soegijapranata.

[img] Text (COVER)
94.30.1921 Jaka Nuswantara COVER.pdf

Download (198kB)
[img] Text (BAB I)
94.30.1921 Jaka Nuswantara BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (98kB)
[img] Text (BAB II avalible document only in Soegijapranata Catholic University)
94.30.1921 Jaka Nuswantara BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (267kB)
[img] Text (BAB III avalible document only in Soegijapranata Catholic University)
94.30.1921 Jaka Nuswantara BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (138kB)
[img] Text (BAB IV avalible document only in Soegijapranata Catholic University)
94.30.1921 Jaka Nuswantara BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (241kB)
[img] Text (BAB V)
94.30.1921 Jaka Nuswantara BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (82kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
94.30.1921 Jaka Nuswantara DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (42kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
94.30.1921 Jaka Nuswantara LAMPIRAN.pdf

Download (277kB)

Abstract

~onscp pCIll<1Sarnn Jtlcn~illakan halm'a kunci unllll.: IIIclicapai lujutm urg4111is.1Si nditlah pnda pcncnluall kclHllullilll dnn kcillgilHlli dari pasar Silsar:lll diln pmJa pClllbcrii1lt kcpulisan yang diiuginkan dCHgilII Icbih erekti!, dan cfisicil d iuipada pilm pes-ling. ~arcna pad a daSarilYfl kcbuluh.Ul dan kcingillan konsulllcn scl,,111 rncng<llal1li pcnlbah<ln bahkan cenderllng mcningkn[ Uilri waklll kc \VakIli. llIiI"'" pcnlsahn<l11 pCl'lu 1I1i1uk 111cngiHJakan ~ualu risel 1)Clll<1Snmn dillarn lIsah;'l11)';I UI1(llk mcnga<iaknn sua!u riset pcmasarnn dalam IIsalmnya nul uk rncngclahui prodtlk apa yaug schclli1myn dibllllll1k1l11 dilll diinginkan aleh knTIStlIllCJ1. Illcng'lpn kOIlSIl111CII Illcngild,lkan pcmililHIU [crllndap produk tcrscbut dan ilpakah hilrgi1 y,U1g ditclapkilll tcr!'icbu[ sudah sesuai dcng1111 day .. beli a[(lil kClllillllPlli1ll kOllsurncli yang. akan ditujll,~crt(l Clrmkilh kllalitas dari produk tcrscollt SlId.,h scstmi dCl1gi1n kcinginnll dari knHslIl1lcn ,delll I1msill billlyak IlCI1iUlyaii SCI11pa dari kOtlstllIIcn )'illlg perlll dieari jaw .. uallllY", I)cIll!an kala laill, 5f1 '.I!H1iHl hanls IlWl1IpU 11Icngclllliui dall IIIcngorl,!tlIl isasi pc.w.Olk I)Sl IIl1&&~e .. !iCUu dalall1 IIlcl\g.koll~lIl1ls i bnrnng yimg diblltu hk iff'A II nuginkan. TIIl!!kitl! .... ~ II alau lK:rilaku kUllslIll1cn dapal diddini: ' <J 1~c[li\!;i kcgiatan-kcgm1il1l inuivltiu Ig ~CCIlr;! lall~slIuf!. tCr1 ioilt dalarn III dilpa lkilll dan IIlCl1lpCf~Ul"'lkatl IliIr,iIl1f.-h" I al,lII jilSil tcrrlltlsllk didillil l11l,yn pr ~s pcngan1j)if;ii';"'kcpulusc1l' patl;t ~'($ill) ;1!1 d',' pcm:utU<ln . kcg.iiuiln-kC!d~ tali ~crseb.Ilt. I"Kcputmmn pcmhclian · ll" Sl~lI1. IIIClIljlIIlIY;1I bc bcri1IJiI pcrl!JJ n~al1. dllllllar;mya ada k,c:pu USUI' tcn nl!- Jt!II IS protfllk. mcrk. jl'Il,I;lh IlrOd'I~,wakl ll pc (belian. ;\.Iilhasiswa scl:mgili olangall OIISUIllCIl III ,ak. p<\lIgsa pilsa )'a~ laYllk wittik dipcrliilUngkiHl ~ch a produseu . k . . Icrunl!ClIl,lIltflk mCllc(J[lII dikillant;,ml IIl flh ~wa Il1t nlp*iJll ~ah saW rqklur yang 1<lllal dinmnralltkan olch para pr Iscn ro k dalam IIlCtllftS.1 duI:lt Jo'prodll~nYfl . pcrli IHI/llyn PT. Phillip 1\-lo(l'is In lcsill )"nr f lIle I1I)RlQ llo.si rok~ -l\' Ilttboru. Adapull pCnl1tHI ~atl I iJ~ l a h yn Jlt;:_mgin ditcrili adalah nlkf or- M~ or npi' s<lj;lkall yaul! IlIclIlpcnganrhi <1H1!ttSi' t; li't:Jnhdilln j~Us. .; :U"'"1.l~ f\fmlly rn mCfah, Agllr pcrllln~illallllll dOl.lal ll !lcnC:J.ithn .il1i Icb [I~, lerf f.:1I~.Jil~.p.CIl~ 1f mCl lI lia[jI'i pillia Illilhas rSWil UIII\"!:r:-iltas ~ hk S·Qq!Jj~mHi.l.!.!!..I'~U--ifr~il mcltl h",, · jen is rokok Y'II1!! cii[cI"j YOlitll rokok Olrjb(lh) mcra!1. " 1\:nciili'll1 illi bcrlttjllall untul. ;~Il!;":(ilhll i litklnr-I~ll.h~"";ljlil .!i'I.I.lkiJ Il ';lIIg 11'Clllp":I1!!;Jnlhi kCPIII11S<l 11 l1Cluhciiil ii ':'jl~'ll. f\larlhllriJ."1~f'if~ l.;lsi pCllcii[iall ini dilal",k:!11 di U",Vcfs ttas ·;lInli\.; ~1lc':'1 ·' -"~~1i'ilar;lIl~ dCI1!;;H\ pel"lilllh'lI1g.trl balm·" kl:dek"t;lIJ Illkilsi dCIl~all tllllllisili p..:li'alI i scrla kelllllll;liJall dotlalll IlIcl11 pt: rolch d;II;I. I)upula s, cia lam pCllcli[i;lll illi ,l(lal<lll l1lilha sisw;1 pria l 'llivcrsilas "'-a rll l ik Sllq:ij,ljlr.lll ill .. illl!!kalan I'JI)7 :wnn dnln, kll fl ll} witk,,, r .. hll1l .WOo - 20()1 yiJn~ III,:I)llIlI lah yan~ heljulIllah ':!5 ~2 UI~tIIg. . SalllpcI dlillllhil hcrdii sark'lII IIIC1\lde pmpnsiunal Sillllplilll! Yilihl scjullliah 1 O() Ur<lll~ . Dill .. Yilll/;! diglll101l.an dalalll pCllclilian ini adalah d,lI" Pl'illll .'. r. I>alf, primcr dilll:rnich Im:I"lui kuc~iollcr yilng. hellsi pt.:l1 anya;UI-jlcrtillly"all yal1l! hcrk;titalJ t/elll!ml lill.rtlr-lil!.;lm yilllg I11 cI11pcIIgaruhi \.;qllllllsan pembcli.lI, rokok ~larlilOrn lIIcmh. 1>;11;1111 kuesioncr Icrdapal 18 itcm l)erlill'~' mll1 tCl1l1tnp dinlilJliIl1 responde., " dibcri .. IICrniHif j,lWab,lI1 dClIgau IIlcngg.ullilkan Skal., LikeI'! scl.mg,ai skala pcltgukurrlllnya. Daln yallg diflcrolch mclClhli kucsioncr ICnicbul Icrlchih dahulu diuji vnJid ilas dan rciiahilir;lsilya schilll;l:!i) J,;,UCsiollcr h;rschul d;lPill ([iperc"y;t (hili rclcvall dCllJpm pcnl1i1s"l;than di'llmll jlcnclitian. Pcmld:,,'an y;U'!! digllllaklill uali11l1 uji \'ilhdilas adalah Kurcla si I'rudw.:1 t\hllllCIIl cJall !luluk ujl rdiahililas diglllmk ,\Illclulik Alphn CronbacJl. i\'!c!udc analisis dalil );""g digulIHkall dillam pCllclilian ini adalah AI1i1lisis laklor. Allalisis r.,klor mcnlpakan <Hlfllisis Ullluk Ulcnycdcrhanakml vilri'lbcl· \'ilriilUcl yang kOllllllcks dan saling bcrhubullgan mcnjadi lak.!or bersill11<l )'ill1g. pada aW<Jlnya lidnk kclilmlill1 jika variabel saling berhuhllllgan .. Alllllisis r .. klor Illcringkils uala dml I11cnSiUclllifikasi illlhungan scjwulilh l>cs:lr v;u-i<1bd· kcdal;un !it.;iullllah kceil dari sekumpulan yang dcmikian kil<1 dHpal mcnyoocrhllllak<lli dala. Pcrhi\tlngan anal isis I'«klor uikcljakall oleh kompule1' progrlHl1 SI'SS dCllgfln lal1gkah-laugkah sebagni berikut : I. Langkilll pel"liUlHI iui fakl llf dikcljakan nlch ..I'1'illcip .. 1 COlllponents Annlysis (I'CA). I lasilpcrilillll1gall tcrlmgi mcn·"tfl hall-ian dilllillla pada 2 1.:010111 pc1'lalllil ( ... ·ariClblc or COmllltUla1U>9 lCfIlJlil II CX~lI1 selial) v<lriahcl (Jan ~ kol01l1 I~rakhir (:",,«. ~1I~. pcrsefttOlsC"'"ttoi . varian dnn pcrscnUlsl I.:olll llnahlas n cnJ~ skall ICIlfflllg l'lklor) 2. Ti~hap ini dililk'.l kan Ck[2ak Inkl~r /tlnu pcn'.!!.WlQ.1ill....rakln:Ii,}lor .~i elgclI v<lluc lehlll dan salu clmgal sY~"i1iifl nel1c,1ilit1m urnlah lilk! yang nkan I 1: ...... :to Inlc'lJrCslasi fnklor. dilll k'all tlllluk Itlcllgintcrp Isiki\1\ filklur.Jallgk;lh Ilerlflllla yang dapi1 d' lakukan tI Mall mdiltal boll r.klor Icrbcsil( pild" IIlflsil1 !!-II1Ol5 i 11 g ba n s. 'I. Jika d;ll311l satu bans I asih a <I bobot fakl y a l1~ U lIlIIyai s isih. I1l<1k;1 perlll dila ku ' ~, rolilS Jakl(}( dehg. Ii 111 mf ""rinm" ,Hall I11crolasikan (ilklor ~ {uk mCI la~al kan I1lfll' d r' obot rak~w' ku drill dOlri vmiilhd Yim!; p. i g linggi. I I 5, Se(clah rolnsi pcmlJo all ra}:.(of; eli :.k'Lkan "'ang {tin "8~iln II I rb.cda dcngnn pcmboholan ~,chllnny. Ii.cllludi., diil CJ:preslasiJ...;, J'hklor dCllgll1l mclilml boho! aklor Icr!IC II{ pild _ Illn 1Tl~~1si~tillris. Om mall'ik f~1"'lor sClda!! ro[a !~ i~h yan~ Ufl)ilkai:-v--L- (,. llllluk IIlclil1i\[ fhkl<l nlOll1a y,m!::paling bcrPC-\,!-iri?ilh dan hcl~crflpR van. "CUII' eliCllllati clalmu SlI<llu pCltc)ilian ,lu<llill ucn,i.c\n mclillillJ)Crs lase ~an7.". ~ t:o"' , ~ ... _ ... ""alisis lilklor dalarn pencli1i.1] illi lW!t' .. ~U¥t!!.f~ 'anabel rallg tcrl:tfllmng dalillll (, !ilklor dcngan loading millinHl1lI ,50 (Ill ai loadill~ ~ C).50). Proscsn lasc J..:ullIul;Uir dari kccllalll lilJ.:tor flda Iilh 7H.1 I I ~·o ynnglllC1I111Ullkk,lII hC!i.1mYIl pcra llan fctklOr-faklm tcrsehnl dalalll pcnclcliall. Ellmn faklor y.lIIg IJIClllllcllgal1lhi kcpuluan pClllhcl i<JJJ mkuJ..: jvlarlhm IIlcrilh adalah ; a, Filklur I (FI) lJ)ellljJully~i rnklor lotldill/-! lertinggi [lad,1 "tJriilhcl ()7 (kcllmSiln f(lk. llk Milrlboro 11lcmh IIllldah cJi ingill). C)I (harga ru ktlk Mnrlhoro Illcr;lh scsllili cJcngan klml itasnyal. Q,I (vtll'iasi pmuuk sH ngill pcrlu dilakukill1 \.lIth SIU1!t1 pl'oduk. ). QJ (knnS\IIllt:11 Iclap tll t:lI1hcfl tvfarflJoro mcrah bcmpaplll1 har)!.a yang ditilwark:l11l. Q(, (kcmasall Marlboro lIlCralllllCI11Uuat kon slIlllcu Icnarik ulllUk IIIcmbcJ i), Q5 (kllillitas MrllJoro Illcrah paling IIIl~gul dibandin!!kan produk lain). Q 12 (Marlboro IIICnJpllk;lIllllCrk yang lerkclI:ll l dan QI 'I (konsUlllcll tdah lam .. IIIcngcnal rnc rk Marlboro), Kcdcfapau variabel IcrscbUI mcmpunyai cigclI vtl ttle scbcsar 29.822 dan dinc:nllakan faklor ~roduk . b. Filktor 2 (F2) mcmpunyai raklor loadill/! Icrtingg.i pada variabel Q26 (KcYl'Ikillan kOllsul1lcn lJahwa Marlhoro Illcrah adalah rokak yang paling enak). QII(cvellt-evenl yang dindakan (promosi) Marlboro Il1clmdk mina! hcli), Q27 (Marlboro mernh IIlcrupakan rukok yang scsuai dcngan kcinginan). Q28 (Marlboro Illcrah Illcrupakan rokok yang scsuai dcngan kcpribadian). Q25 (kcsctinan kcpada (produk) fvlarlboro rncrah). QIO (iklalt M,lrlboro mcrah mcnank mintll bdiO. dan Q:!O (Marlboro rncrah IIlcrupakan rokok yall!; banyak dikonsulUsi kalang;m 1I1l1da) Kctujuh varia bel lersebut JIIcmpunyai eil!cn vi.lluc SCb1.:5i1r 51.067 dan dinamakml faklor siknp dan kcyakillan. c. Faklor J CD) IIl crnpunYlli faklor IOCldill}!. Ie i;~gL pada vnriabel QI() (konsumcn I11cmbcli ~\'Iaflboro mer ·:Me . ~;lnl''t. .Y .l'i l[m~an). Q9 (konsurnell IClap mcrokok Milrlb .mcrn cskipull a iftJCntba I rnsn). Q1 (har!;a r"vlarlhoro mera~ I ui,Has Imrga b~lldrql). 0 SOl Marlboro Illcmh pDlillg el~\ 'aiballd~nl:!.t'<U~._!!SlUlgp rokof.:! sClcnis I . lain) . dall Q 15 (kollslImel# nerokok ~~Ihoro IUcral~Cln11..pCrtiJlna j.,!a menco bal. Kdillla vari cl Icrscb l11elllllunyal eigen vulile scl]CS 6.1,352 dan dinnll1i1km . ~r kOlls lien. , d. Fnktor 4 (F41 IlIcniNnyai ri1~'1 IrJadll~ 1Cf1.1"~ pnd;! variah,,-I Q 17 (situ;lsi kClIallg.iUl '(idnk IlICI Ilcngtlrulii koft~mncl1 Ull lilk mwnbcli Marlboro mcrall). I' (kon. emn IIIcmbcr Marl a I11cral1 ~ rCJla !lauyak [cmall II1crokt, Marll> (J Illcrah). an r 9 t ' it hom II1crUI "k,UI rokok yang pafillg b I Ilk dikt:IlIII). KC1il!l1 ,\·at4lh~LtctsclNlI HCIlIfl1nyni c.igclI valu~ scbcsnr " ,8 dall li llr" Uskan r~kto~ loyalilas .INKfa pro~lk. c. "aktor 5 (I' 5) I11cmpu At fakt \lr '~(lt!fn.l:!lcrt!!lt!g, padn vanabe! Q I J (mcrk rvl nrU){'H"o lIludah diin , ). 024 ( 'OIlStlIIlCIt mero uk, Marlbo'r o I1lcralr f. karcn<t llanynk ClIlggotn ch 1ilr~i1 y allg' 11crokrik • rl~or~ I11crnh'l. dall Q2 . (kollsml1cll IlH!rok?k.I\llm1b TO lIlcrah 10.., Ul it lmllynk'"r!:~ , kclu;'\rl;~I Iy" yallg lllcrokok). " cll!.!a van 'terscbut men,- Unyrn-'ClgclI value s ar 74.352 dan dimmmkan H'ktor I l~aruh ,1l1gkuliganldiHl '\Icrk. _ Faktor 6 (F6) IIlclllptlilyai rakto ~~IC inggi pada v i~'=-'t2 rasa llilllt!gn kOIlSlItnCn merokok Marlboro ~ftlt Q:tr (konsUlncn merokok Marlboro IIlcrah karcna Marlboro IIlcrah mcnlpakan rokok gOlongan Illcllcn!;ah keatas). Kcdua variabcl tcrsebul rncmpunyai cigclI vallie sebcsar 78, 111 dan dillamakan faklor g.aya hidup.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: > 650 Management > 658 Management > Cost Management
Divisions: Faculty of Economics and Business > Department of Management
Depositing User: Mrs Christiana Sundari
Date Deposited: 04 May 2016 03:14
Last Modified: 04 May 2016 03:14
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/8976

Actions (login required)

View Item View Item